Parel-publicaties

Vanuit deze pagina kun je veel gebruikte Parel-publicaties on line raadplegen, downloaden of printen.

Een overzicht van Parel-publicaties vind je onderaan deze pagina.


Kieskleurig, handleiding voor intercultureel lesmateriaal

Interculturalisatie en leermiddelen - module voor de tweedegraads lerarenopleiding (NLO) - studenteneditie

Interculturalisatie en leermiddelen - module voor de tweedegraads lerarenopleiding (NLO) - docenteneditie

Interculturalisatie en leermiddelen - module voor de PABO - studenteneditie

Interculturalisatie en leermiddelen - module voor de PABO - docenteneneditie

Parel-Wijzer


Voldoen leermiddelen voor het basis- en voortgezet onderwijs aan de eisen van multicultureel en non-discriminatoir onderwijs? Onderstaande publicaties proberen een antwoord op die vraag te geven en doen suggesties voor verbeteringen.

e-form

 

200 Jaar Australië, 200 jaar diskriminatie van Aboriginals. Ineke Mok & Peter Q. Reinsch 1988 (16 pag.) Kritisch kommentaar n.a.v. brochures uitgegeven doorMeulenhoff in opdracht van het Ministerie van O&W. In 1788 landden de eerste Engelse kolonisten op de kust van Australië. Als bijdrage aan dit jubileum heeft Meulenhoff-Edinfo in opdracht van het Ministerie van O&W lesmateriaal over dit werelddeel vervaardigd, bestemd voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie voor het basis- envoortgezet onderwijs. Mok en Reinsch hebben dit lesmateriaal geanalyseerd op het geschetste beeld van multi-etnische samenlevingen. Publicatie nr. 2

 

e-form

 

Zwarte mensen, witte aardrijkskunde. Een beoordeling van de methode Geografisch Milieu. Teun A. van Dijk 1988 (29 pag.) Beoordeling van de aardrijkskunde-methode Geografisch Milieu voor het voortgezet onderwijs. In deze publicatie gaat de auteur in op de kenmerkende manier waarop het traditionele aardrijkskunde-boek schrijft over mensen en volkeren in of uit de Derde Wereld. Tevens wordt de problematiek van de behandeling van 'andere' volken in aardrijkskunde-methoden in het algemeen behandeld. Publicatie nr. 3

 

e-form

 

Herziening 'Geschiedenis in onderwerp en opdracht'. Een gemiste kans. Rieke Evegroen & Dries van der Vlerk 1989 (8 pag.) Kritisch kommentaar bij 'Geschiedenis in onderwerp en opdracht' voor de basisschool, uitgeverij Meulenhoff Educatief. Mensen afkomstig uit diverse streken van de wereld kunnen van elkaars verleden leren en kunnen helpen beperkte 'vaderlandse' geschiedenis-concepten te doorbreken. In deze publicatie wordt nagegaan in hoeverre Meulenhoff Educatief deze kans heeft aangegrepen bij de herziene versie van 'Geschiedenis in onderwerp en opdracht'. Publicatie nr. 4

 

e-form

 

Toegang alleen voor witte leerlingen. Kritisch kommentaar bij 'Toegang' 1 en 2, voor het LBO/IBO, Joke Madsen 1989 (6 pag.). uitgeverij Wolters Noordhoff. In deze maatschappijleer-methode is naar een compromis gezocht tussen de leefwereld van LBO/IBO-leerlingen en de vakinhoud van het vak maatschappijleer. Ook in een methode die op een dergelijk eenvoudige wijze de gecompliceerde maatschappelijke werkelijkheid tracht weer te geven, zou het mogelijk moeten zijn om rekening te houden met het bestaan van een multi-etnische samenleving. Publicatie nr. 5

 

e-form

 

De nieuwe versies van 'Waar Mensen Wonen', Aardrijkskunde volgens een oud recept. Peter Q. Reinsch 1989 (9 pag.) Beoordeling van de nieuwe versies van de aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs 'Waar Mensen Wonen'. Daarbij is gekeken naar de manier waarop het geschetste wereldbeeld recht doet aan de multi-etnische werkelijkheid. Tevens wordt er gekeken naar de wijze waarop multi-etnisch Nederland weerspiegeld wordt en Derde Wereld-landen en -volken voorgesteld worden. Publicatie nr. 6

 

e-form

 

'Nieuwkomers' in de maatschappijleer. Een beoordeling van Dossier Sociale en Politieke Vorming. Teun A. van Dijk 1990 (10 pag.). Deze methode behandelt belangrijke thema's uit de sociale en politieke wetenschappen. De keuze van de hoofdthema's laat zien dat de politieke component in dit boek de belangrijkste aandacht krijgt. Deze beoordeling gaat in op de manier waarop in deze methode over immigratie en minderheden geschreven wordt, en plaatst een kanttekening bij het hoofdstuk over de relaties tussen 'Noord' en 'Zuid' in de wereld. Publicatie nr. 9

 

e-form

 

Wiens geschiedenis?' Over het multi-etnisch gehalte van een nieuwe generatie geschiedenis-methoden voor de basisschool. Dries J. van der Vlerk 1991 (18 pag.) In deze publicatie wordt onderzocht in hoeverre de allernieuwste geschiedenis-methoden de multi-etnische samenleving serieus nemen. Tevens worden er suggesties gegeven voor een kritisch gebruik van deze methoden. Tenslotte een uitgebreide literatuurlijst voor aanvullend materiaal. Besproken methoden: Op zoek naar vroeger, Bij de tijd, Spoorzoeken in de tijd en de nieuwe versie van Geschiedenis in onderwerp en opdracht. Publicatie nr. 10

 

e-form

 

Een anti-racistische lezing van het WRR-rapport 'Allochtonenbeleid'. Peter Q. Reinsch 1990 (9 pag.) Een reactie op het rapport 'Allochtonenbeleid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In dit WRR-rapport wordt het multi-culturele ideaal losgelaten. PAREL uit haar bezorgdheid over de wijze waarop in het WRR-Rapport de 'bijdragen' van 'allochtonen' aan de Nederlandse maatschappij worden voorgesteld. Publicatie nr. 11

 

e-form

 

Anti-racisme en schoolboeken, een evaluatie van aardrijkskunde en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Ineke Mok 1990 (378 pag.) Dit rapport maakt deel uit van een langlopend onderzoeksproject naar de wijze waarop schoolboeken voor aardrijkskunde en geschiedenis voor het voortgezet onderwijs de doelstellingen van een anti-racistisch onderwijsbeleid ondersteunen. Het onderzoek bestaat in hoofdzaak uit een kritische analyse van passages in schoolboeken over etnische groepen in Nederland en over de Derde Wereld. Publicatie nr. 12

 

e-form

 

Het wonder van Frieswijck, een geschenk voor alle kinderen? Kanttekeningen bij het kinderboekenweekgeschenk 1991. Ineke Mok 1991 i.s.m. Mildred de Baas, Rieke Evegroen en Carmelita Serkei (9 pag.) Kritisch commentaar op het kinderboekenweekgeschenk 1991, 'Het wonder van Frieswijck' van Thea Beckman. Deze publicatie is aangevuld met kranteknipsels en ingezonden brieven en bevat een korte literatuurlijst over de invloed van jeugdliteratuur op beeldvorming bij kinderen. Deze publicatie kan een ondersteuning bieden bij de vraag in hoeverre een bepaald leesboek geschikt is binnen een multi- etnische samenleving. Publicatie nr. 13

 

e-form

 

"...en hij noemde hen Indianen..." Deel 1. Beelden van Indianen in geschiedenisboeken voor het basisonderwijs. Ineke Mok 1992 (31 pag.) ISBN 90-74467-01-6. Handreiking bij het ontwikkelen en versterken van een kritische kijk op de huidige beeldvorming over Indianen in geschiedenisboeken en in enkele aardrijkskunde-boeken voor het basisonderwijs. Besproken geschiedenis-methoden: Bij de Tijd, De Tijd zal het leren, Geschiedenis in Onderwerp en Opdracht, Op zoek naar vroeger en Spoorzoeken in de tijd. Besproken aardrijkskunde-methoden: Een Wereld van Verschil, Verken je Wereld en Waarom Daar? Publicatie nr. 14

 

e-form

 

"...en hij noemde hen Indianen..." Deel 2. Beelden van Indianen in geschiedenisboeken voor het voortgezet onderwijs. Ineke Mok 1992 (27 pag.) ISBN 90-74467-02-4. Handreiking bij het ontwikkelen en versterken van een kritische kijk op de huidige beeldvorming over Indianen in geschiedenisboeken voor het voortgezet onderwijs. Besproken methoden: Kijk op de Tijd, Verleden Tijd?, Levende Geschiedenis, Andere Tijden, Sprekend Verleden en Vragen aan de Geschiedenis. Publicatie nr. 15

 

e-form

 

"...en hij noemde hen Indianen..." Deel 3. Beelden van Indianen in jeugdliteratuur. Marian van 't Hoff 1992 (34 pag.) ISBN 90-74467-03-2. Handreiking bij het ontwikkelen en versterken van een kritische kijk op de huidige beeldvorming over Indianen in fictionele en non-fictionele jeugdboeken. De besproken boeken kunnen als aanvulling op het lesmateriaal gebruikt worden, en zijn geschikt voor leerlingen van de basisschool en voor de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Deze publicatie bevat net als de eerste twee delen een lijst met aanbevolen literatuur. Publicatie nr. 16

 

e-form

 

Op zoek naar een multi-etnisch perspectief, analyse van een viertal nieuwe aardrijkskunde-methodes. Ineke Mok & Peter Q. Reinsch 1993 (24 pag.). Evaluatierapport van nieuwe/herziene aardrijkskundemethodes voor het basisonderwijs. De auteurs richten zich op twee thema's, namelijk op het beeld van Nederland als multi-etnische samenleving en op de voorstelling van de verhouding Noord-Zuid. Besproken methodes: Geobas, Verken je wereld, Een wereld van verschil en Waarom Daar? Publicatie nr. 17

 

e-form

 

Beeldvorming, de Derde Wereld en het milieu: een alternatief. Didactische mogelijkheden voor een positieve benadering. Jonneke de Jong 1995 (26 pag.) Uit het onderzoek van R. Duiveman en J. de Jong naar het beeld van scholieren ten aanzien van de Derde Wereld en het milieu, bleek een overwegend negatief beeld. In deze publicatie worden de belangrijkste resultaten ten aanzien van de Derde Wereld uiteengezet. De didactische ideeën kunnen een aanzet zijn tot een positievere benadering van de Derde Wereld. Publicatie nr. 18

 

e-form

 

Interculturele notities bij de eerste concepten voor de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs. Ineke Mok 1995 (9 pag.) In dit rapport worden in grote lijnen de interculturele tekortkomingen in de concepten voor de Tweede Fase Voortgezet Onderwijs aangegeven. Opnieuw blijft de vraag tot wiens vakgebied onderwerpen als racisme, stereotyperingen en sociale categorisatie uiteindelijk behoren. Een duidelijker standpunt over doelstellingen van intercultureel onderwijs in relatie tot de eindtermen van de diverse vakgebieden, is wenselijk, opdat intercultureel onderwijs niet afhankelijk wordt van de interesse, de tijd en vindingrijkheid van auteurs en de individuele docent. Publicatie nr. 19

 

e-form

 

Interculturele Notities bij het Concept Herziene Kerndoelen Basisonderwijs drs. T.F. van der Geugten 1997 (11 pag.) In opdracht van de Projectgroep Intercultureel Onderwijs (ministerie OCenW), heeft de auteur kanttekeningen geplaatst bij het Concept Herziene Kerndoelen Basisonderwijs. Ondanks een aantal gemiste kansen, mag geconstateerd worden dat de herziene kerndoelen steeds meer uitnodigen om echt werk te maken van interultureel onderwijs. Publicatie nr. 21

 

e-form

 

Interculturele Notities bij de Nieuwe Kerndoelen Basisvorming drs. T.F. van der Geugten 1997 (12 pag.) In opdracht van de Projectgroep Intercultureel Onderwijs (ministerie van OCenW), heeft de auteur kanttekeningen geplaatst bij de Nieuwe Kerndoelen Basisvorming. In hoeverre voldoen de vijftien vak-kerndoelen, variërend van verzorging en economie tot drama en informatiekunde, aan de huidige eisen van intercultureel onderwijs? Publicatie nr. 22

 

e-form

 

Interculturele notities bij de nieuwe examenprogramma's vbo/mavo Drs. T.F. van der Geugten 1997 Brochure i.o.v. de Projectgroep Intercultureel Onderwijs (Ministerie OC&W), waarin de auteur kanttekeningen plaatst bij de nieuwe examenprogramma's vbo/mavo. Expliciete aandacht voor de algemene en beroepsgerichte vakken, vanuit een intercultureel perspectief. Publicatienr. 23

e-form

 

Interculturele leermiddelen in de Tweede Fase, adviezen voor uitgevers en auteurs Drs. Ineke Mok 1997 In deze brochure worden praktische suggesties gegeven voior een interculturele invulling van het lesmateriaal voor de diverse vakgebieden in de tweede fase De belangrijkste uitgangspunten van intercultureel onderwijs worden besproken, alsmede aandachtspunten die als leidraad kunnen dienen bij het schrijven en tussentijds beoordelen van concepten. Voorbeelden uit recente schoolboeken en relevante bronnen illustreren de mogelijkheden. Publicatienr. 24

 

top of page